תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

20 פעולות שאתה חייב להכיר כשאתה עובד עם Pandas של Python

מחבר:
בתאריך:

Pandas היא ספרייה של Python המשמשת לניתוח של מידע. במדריך זה ריכזתי עבורכם את המושגים והפקודות השימושיים ביותר.

Python pandas library

 

המושגים הבסיסיים

Data Frame - מידע שמסודר בעמודות ושורות. בדומה למסד נתונים SQL, SPSS או גליון אקסל.

Series - עמודה אחת ב-Data Frame.

 

1. כיצד לייבא את pandas?

import pandas as pd

 

2. כיצד לייבא קובץ csv?

במדריך אני משתמש בקובץ cars.csv, שאותו אתם יכולים להוריד מכאן: להורדה.

כדי לקרוא את הקובץ:

df = pd.read_csv('cars.csv')

כדי לקרוא רק חלק מהעמודות:

df = pd.read_csv('cars.csv', usecols=['model', 'price', 'description'])

כדי לעשות parsing של עמודות התאריכים:

df = pd.read_csv('cars.csv', parse_dates=['date'])

parse_date מקבל מערך של שמות העמודות.

  

3. כיצד להתמודד עם מידע חסר?

פעמים רבות מה שחסר אילו הם שמות העמודות או שנרצה לשנות את השמות. לשם הגדרת שמות העמודות נגדיר את התכונה `columns` של ה-DataFrame. לדוגמה:

df.columns = ['model', 'price', 'description', 'date']

 

תוכנות סטטיסטיות, ובייחוד למידת מכונה, מתקשות להתמודד עם נתונים חסרים. לכן, כדאי לאתר ולנקות את הנתונים החסרים.

נתחיל מזיהוי הנתונים החסרים.

לספירת מספר ה-NaN בכל סט הנתונים:

df.isnull().sum().sum()

למציאת מספר ה-NaN לפי עמודות:

df.isnull().sum()
model     0
price     4
description  0
date      0
dtype: int64

במידה וחסרים ערכים ניתן להשלים אותם, לדוגמה, אם חסר מידע בתאים בעמודת price נשלים אותו ל-0.

df.price = df.price.fillna(0)

את הערכים החסרים ניתן להשלים באמצעות החציון.

med = df.price.median()
df.price = df.price.fillna(med)

אפשרות נוספת להתמודדות עם בעיית המידע החסר היא למחוק את כל השורות שחסר בהם מידע.

df = df.dropna(axis=0)

 

4. כיצד להמיר את סוג הנתונים בעמודות?

כשרוצים להמיר את העמודה price לסוג נתונים int:

df.price = df.price.astype('int')

אפשר גם לסוג float.

ומועיל במיוחד הוא הפיכה לסוג datetime.

df.date = pd.to_datetime(df.date)

 

5. כיצד לקבוע את עמודת האינדקס?

pandas מאנדקס את סט הנתונים לפי סדר השורות החל מ-0 ועד למספר השורות בסט. כדי להגדיר את האינדקס על עמודה אחרת, לדוגמה, עמודת date:

df.set_index('date', inplace=True)
 • inplace=True כדי שישנה את ה-data frame הקיים במקום ליצור אוביקט חדש. אם לא היינו משתמשים בזה אז היינו צריכים להציב את האובייקט החדש חזרה כדי ש-df אכן ישתנה. כך עושים את זה ללא ה-inplace:
df = df.set_index('date')

נשתמש ב-reset_index כדי להחזיר את האינדקס המקורי.

df.reset_index(inplace=True)

 

6. כיצד לסקור את המידע ב-Data Frame?

כדי להציץ ב-5 השורות הראשונות של ה-data frame:

df.head()

pandas head command

ניתן להציץ במספר שונה של שורות, לדוגמה 10 שורות:

df.head(10)

אפשר לבחור לראות רק השורות האחרונות של סט הנתונים:

df.tail()

ואפשר לראות מספר שורות אקראיות:

df.sample(10)

כדי לצפות במספר השורות והעמודות:

df.shape
(59, 4)

כדי לראות נתונים סטטיסטיים כלליים על ה-data frame:

df.describe()

pandas dataframe describe

וכדי לראות סוג הנתונים בעמודות:

df.info()

RangeIndex: 59 entries, 0 to 58
Data columns (total 4 columns):
model     59 non-null object
price     59 non-null int64
description  59 non-null object
date      59 non-null datetime64[ns]
dtypes: datetime64[ns](1), int64(1), object(2)
memory usage: 1.9+ KB

df.info מראה את סוג הנתונים (object למחרוזת), שם העמודה ואת מספר הנתונים בכל עמודה.

 

7. כיצד להוסיף עמודה ל-data frame?

נוסיף את העמודה sold, ונציב את הערך True בכל אחד מהתאים:

df['sold'] = True

כדי להוסיף עמודה במקום מסוים נציין את מספר האינדקס של העמודה. לדוגמה, עמודה ששמה convertible (גג נפתח) בתור העמודה הראשונה (אינדקס 0).

df.insert(0, 'convertible', True)

הוספת עמודות ל-dataframe

 

9. כיצד להסיר עמודות?

ניתן להסיר רשימה של עמודות באמצעות drop:

df.drop(['convertible','sold'], axis=1, inplace=True)
 • axis=1 - כי אנחנו מעוניינים להסיר עמודות (ולא שורות).
 • inplace=True - כדי לשנות את הdata frame עצמו במקום ליצור אובייקט חדש.

 

9. כיצד להוסיף תנאים פשוטים לסט הנתונים?

בדוגמה זו נוסיף עמודה expensive המכילה ערכים בוליאניים. במידה והמחיר גבוה מ-90000 הערך יהיה True.

כדי שזה יעבוד נשתמש במתודה where של ספריית numpy.

import numpy as np
df['expensive'] = np.where(df['price']>=90000, True, False)

 

10. כיצד לחלק את הנתונים לקבוצות?

בדוגמה זו אנחנו מעוניינים לחלק את הנתונים ל-3 קבוצות לפי מחיר:

bins = [0, 40000, 60000, 200000]
names = ['Cheap', 'Medium', 'Expensive']

df['price_point'] = pd.cut(df.price, bins, labels=names)

בתהליך יצרנו עמודה חדשה price_point שמכילה את התגיות עם שמות רמות המחיר.

נבדוק את השינוי שעשינו:

df.price_point.value_counts()
Expensive  24
Medium    24
Cheap     7
Name: price_point, dtype: int64

  

11. כיצד להפעיל פונקציה על עמודה?

כדי להפעיל פונקציה על עמודה משתמשים במתודה apply:

def get_company(s):
 if s.find('BMW') > -1:
  return 'BMW'
 elif s.find('Audi') > -1:
  return 'Audi'
 else:
  return 'Unknown'

df['company'] = df.model.apply(get_company)

במקרים רבים, נסתפק בפונקציה אנונימית:

df['company'] = df.model.apply(lambda x: 'BMW' if x.find('BMW') > -1 else 'Mercedes')

הטריק הבא יכול לעזור עם עמודות המערבות סימנים ומספרים:

df['real_price'] = df.price.apply(lambda x: '$' + str(x))

   

במקרים מסוימים נרצה להחליף רשימה של ביטויים באחרים. לשם כך, אפשר להשתמש במילון אותו מעבירים לפונקציה replace():

# Define a dictionary for replacements
replace_dict = {'BMW': 'B.M.W.', 'mercedes': 'Mercedes', 'tesla': 'Tesla'}

# Replace values in the 'company' column
df['company'] = df['company'].replace(replace_dict)

   

12. כיצד לעבוד עם תאריכים?

מתחילים מהמרת המידע בעמודה לסוג datetime , ואז משתמשים בתכונות של dt.

לדוגמה, פונקציה שממירה תאריך סטנדרטי ל"ישראלי":

def to_israeli_date(d):
 date = d.to_pydatetime()

 day  = date.day
 month = date.month
 year = date.year

 return '%s.%s.%s' % (day, month, year)

df['israeli_date'] = df.date.apply(to_israeli_date)

 

13. loc - בחירה באמצעות תגיות

המתודה loc מאפשרת לבחור שורות לפי האינדקס ועמודות לפי שם העמודה.

נבחר תא אחד מסוים. שורה לפי האינדקס, ועמודה ע"פ השם.

df.loc[2,'model']

נבחר שורה לפי האינדקס:

df.loc[2, :]

נבחר מספר שורות לפי האינדקס:

df.loc[[2, 3, 5], :]

טווח של שורות ע"פ האינדקס:

df.loc[2:5, :]

וניתן לחצות את סט הנתונים, לדוגמה, עד שורה 10 ומשורה 10:

train = df.loc[:10]
test = df.loc[10:]

 

עמודה נבחרת עבור טווח של אינדקסים:

df.loc[0:2, 'model']

בחירה הכוללת טווח של אינדקסים בתוך רשימה של עמודות:

df.loc[0:2,['model', 'description']]

בחירה הכוללת טווח של אינדקסים בתוך טווח של עמודות:

df.loc[0:2,['model':'description']]

 

ל-loc ניתן להעביר לוגיקה פשוטה:

df.loc[df.model=='BMW']

ולקבל עמודה מסוימת בלבד:

df.loc[df.model=='BMW', 'price']

 

14. iloc - בחירה באמצעות אינדקסים

המתודה iloc מאוד דומה ל-loc. תפקידה לבחור נתונים על סמך מיקומם בטבלה - אינדקס השורות והעמודות. לכן היא מקבלת רק מספרים בתור פרמטר.

שורות 2-4 עם 4 העמודות הראשונות:

df.iloc[2:5, :4]

כל השורות עם העמודה הרביעית בלבד:

df.iloc[:, 3]

 

15. כיצד להפעיל לוגיקה לסינון הנתונים?

נאמר שאנחנו מעוניינים לסנן את השורות שבהם המחיר גבוה מ-3000

filtered_data = df[df.price > 30000]

ניתן לבצע לוגיקה מורכבת יותר באמצעות & או |

filtered_data = df[(df.price > 30000) & (df.price <= 40000)]

 

filtered_data = df[(df.price < 300000) | (df.model == 'BMW')]

הפקודה isin מאפשרת לסנן אם מתקיים אפילו אחד מהתנאים:

filtered_data = df.loc[df['model'].isin(['The Audi A3', 'Audi', 'Ferrari'])]

 

16. כיצד לקבל את הנתונים הייחודיים בלבד של עמודה?

כדי לקבל את הנתונים הייחודיים בעמודה משתמשים ב-unique:

df.company.unique()
array(['BMW', 'Audi'], dtype=object)

 

17. כיצד לסדר את השורות בהתאם לעמודה מסוימת?

הפקודה sort_values משמשת לסידור סט הנתונים לפי עמודה (בסדר יורד או עולה):

df.sort_values('price', ascending=True)

נסדר לפי 2 עמודות:

df.sort_values(['price','model'], ascending=[True,False])

 

18. כיצד לחבר data frames?

ניתן לחבר data frames כל עוד המבנה הוא זהה.

כדי לחבר את השורות אנכית (אחת מעל לשנייה):

pd.concat([df_1, df_2], axis=0)

כדי לחבר את השורות אופקית:

pd.concat([df_1, df_2], axis=1)

אפשרות נוספת היא לחבר על בסיס של עמודה משותפת כמו JOIN ב-SQL.

merged_df = pd.merge(df_1, df_2, how='inner', on='unique_id')
 • העמודה המשותפת היא unique_id היא מכילה את הערכים (המפתחות) לפיהם מצורפות העמודות.

מילת המפתח how היא לפי סוג הצירוף (join):

 • inner - חיתוך ה-data frames והשארת השורות בעלות המפתחות המשותפים.
 • outer - ה-data frame שיווצר יכיל את כל השורות וערכים חסרים יקבלו NaN.
 • left - יכלול מפתחות רק מה-data frame השמאלי.
 • right - יכלול מפתחות רק מה-data frame הימני.

 

19. כיצד למצוא קורלציה?

כדי למצוא את הקורלציה בין עמודות שמכילות סט נתונים המשכי (גובה, מחיר):

df.corr()['price'].sort_values()

 

20. כיצד לקחת רק חלק מהעמודות?

כדי להגדיר את סט הנתונים רק על חלק מהעמודות:

df1 = df[['model', 'price']]

 

21. קיבוץ רשומות באמצעות groupby

המתודה groupby של pandas מאפשרת לנו לקבץ את הדוגמאות לקבוצות.

לדוגמה, אני מעוניין במחיר הממוצע של המכוניות לפי חברות:

df.groupby(['company']).mean()

והתוצאה:

company price expensive
Audi 61499.310345 0.103448
BMW 69750.000000 0.233333

כדי להציג את הממוצע רק עבור העמודה price נגביל את ה-data frame לעמודות הרלוונטיות:

df[['company','price']].groupby(['company']).mean()
company price
Audi 61499.310345
BMW 69750.000000

כדי לקבץ לפי שתי עמודות company וגם expensive אנחנו רק צריכים להעביר למתודה groupby את רשימת העמודות:

df[['company','price','expensive']].groupby(['company','expensive']).mean()
company expensive price
Audi False 54299.230769
True 123900.000000
BMW False 55418.913043
True 116837.857143

ואם אנחנו רוצים את הממוצע של רכבים ששוויים גבוה מ-40,000?

df[df['price'] > 40000].groupby(['company','expensive']).mean()
company expensive price
Audi False 56869.782609
True 123900.000000
BMW False 59500.263158
True 116837.857143

לכל המדריכים בנושא של למידת מכונה

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

מהם שלוש רשויות השלטון בישראל?

 

תמונת המגיב

עדי לוי בתאריך: 12.05.2019

היי.. קודם כל חייבת להגיד שהאתר ממש טוב! עוזר לי מאוד בללמוד פייתון
יש לי שאלה... אני עוברת על כל סעיף וכותבת את הקוד כדי לתרגל ולראות אם אני מצליחה, ויש כמה דברים שלא עובדים לי.
לדוגמא סעיף 7 עם הdataframe. אני מריצה את התוכנה אבל לא מתוספת לי עמודה לקובץ.
גם בסעיף 8 - הוספת תנאים פשוטים - לא התווספה לי עמודה של True או False.
אשמח לעזרה
עדי

תמונת המגיב

יוסי בן הרוש בתאריך: 12.05.2019

הי עדי, עברתי על המדריך והקוד עובד.
אני ממליץ להדפיס את ה-dataframe אחרי כל שורת קוד

תמונת המגיב

תגובה בתאריך: 23.05.2019

תגובה לעדי
את בודקת את הקובץ או את dataframe
הקובץ לא משתנה בפודות האלה..


לגבי האתר,
אתר טוב ושימושי מאוד
תודה רבה

תמונת המגיב

שמואל בתאריך: 21.09.2020

היי יוסי, מדריך מעולה!
האם ניתן ע"י PANDAS לאחד מספר מסמכי אקסל למסמך יחיד אך כ-sheets נפרדים?היי יוסי, מדריך מעולה!

תמונת המגיב

שון בתאריך: 30.11.2020

הי האתר מצויין ועוזר לי מאוד...יש לי בעיה בקריאת קובץ CSV שיש בו עברית...הוא עולה עם ג'יבריש. מה עושים? תודה

תמונת המגיב

שמחה בתאריך: 27.12.2020

היי,
אתר מושלם.
עוזר לי מאוד
תודה רבה

תמונת המגיב

אלי בתאריך: 30.12.2020

תודה רבה, מדריך מעולה!

תמונת המגיב

מאיר בתאריך: 09.01.2021

תותחחחחח תודה רבה

תמונת המגיב

אנונוימי בתאריך: 29.11.2021

אלוף!ממש עזר לי!

תמונת המגיב

מישהו בתאריך: 06.06.2022

כדי לקרוא מסמך בעברית צריך לכתוב: pd.read_csv('name_file.csv', encoding='ISO-8859-8')

תמונת המגיב

שלומי כהן בתאריך: 24.11.2022

היי איך אפשר להזיז את העמודות מימין לשמאל

תמונת המגיב

גגגג בתאריך: 28.01.2023

toda

תמונת המגיב

מאור בתאריך: 07.06.2023

שלום, אשמח לדעת איזה מהמדריכים מומלץ ללמוד למי שרוצה לפתור בעיה ספציפית ויודע ML אבל צריך להשתמש ב-DL ובפייתון בספריות ליצא לעבוד לפני בכלל . הבעיה היא כזאת - יש לנו נתונים ותוצאות האפשריות לכל הקומבינציות האפשריות במערכת מסוימת צריך ללמוד מה היו הקשרים בין ערכי הנתונים שהובילו לתוצאה? למשל יש לנו x=0.2 y =0.4 z=0.8 והתוצאה "כשל במערכת" צריך ללמוד שאם x, y, z בטווח ערכים מסוים במקביל שלא ידוע לנו מראש איזה קשר צריך להתקיים בינהם (אלה רק להסתמך וללמוד מהמידע הקיים שיש ברשותנו) אז פירושו "כשל במערכת" וככה ללמוד לגבי כל שאר הנתונים. תודה

תמונת המגיב

סמי בתאריך: 30.09.2023

עבור : filtered_data = df[df.model.isnin(['BMW','Audi','Ferrari'])] צריך להיות: filtered_data = df[df['company'].isin(['BMW','Audi','Ferrari'])] שם הפוקנציה isnin טעות typo ולמרות שמשנים לא עבדה, השורבה שכתבתי עובדת

תמונת המגיב

יוסי בן הרוש בתאריך: 01.10.2023

הי סמי, תודה.השורה הבאה עושה את העבודה:
filtered_data = df.loc[df['model'].isin(['The Audi A3', 'Audi', 'Ferrari'])]