תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

שימוש באלגוריתם backtracking גישוש נסוג לפתרון האתגר של N מלכות

מחבר:
בתאריך:

אתגר: עליך להציב N מלכות שחמט על לוח שחמט בגודל N×N כך שאף שתי מלכות לא יאיימו אחת על השנייה.

קלט: מספר המלכות, N.

פלט: כל הפתרונות לבעיית N המלכות, המיוצגים כסט של סטים של קואורדינטות.

 

בלוח שחמט יש 8 שורות ועמודות. אנחנו נסתפק ב-4 בשביל שיהיה קל להסביר אבל הקוד שנפתח יעבוד על כל מספר N של שורות ועמודות.

4 rows and columns of a chess board on which we demonstrate how to solve the n queens problem by using backtracking algorithm

על פי חוקי השחמט אם שמים שתי מלכות באותה שורה או באותה עמודה אז הם יכולות לתקוף אחת את השנייה.

Chess rules: 2 queens on the same row or column may attack each other

מלכות הנמצאות על אותו אלכסון חיובי גם כן עלולות לתקוף זו את זו.

Chess rules: 2 queens on the same positive diagonal may attack each other

כנ"ל אלכסון שלילי.

Chess rules: 2 queens on the same negative diagonal may attack each other

 

הבעיה היא קומבינטורית ודורשת את כל הפתרונות האפשריים מה שמצביע על אפשרות לפתור אותה באמצעות אלגוריתם backtracking "גישוש נסוג". האלגוריתם מנסה להציב מלכה בכל עמדה על הלוח, שורה אחת בכל פעם. אם המלכה ניתנת להצבה ללא תקיפת מלכות אחרות, האלגוריתם קורא לעצמו באופן רקורסיבי כדי למצוא פתרונות החל מהשורה הבאה. אחרת, האלגוריתם חוזר לאחור ומנסה להציב את המלכה בעמדה אחרת בשורה הנוכחית.

 

נתחיל מהצבת מלכה בעמדה הראשונה בשורה הראשונה (0,0). נציג את ההצבות על "לוח השחמט" כמו גם באמצעות עץ החלטות:

Let's start by placing a queen in the first position in the first row (0,0). We will present the placements on the chessboard as well as through a decision tree

אחרי שמצאנו היכן בשורה הראשונה ניתן להציב מלכה נעבור להציב בשורה הבאה כי אם נשים מלכה נוספת באותה שורה ניתן יהיה להתקיף אותה. נעבור לשורה השנייה:

 • עמדה (0,1) חסומה בגלל שלא ניתן להציב 2 מלכות באותה עמודה
 • עמדה (1,1) חסומה בגלל שלא ניתן להציב שתי מלכות באותו אלכסון
 • ניתן להציב בעמדה (2,1)

Place the second queen in position (2,1)

מיצינו את השורה השנייה, ונעבור לשלישית:

Try to assign the third queen in the third column

 • בשורה השלישית לא ניתן להציב מלכה.

מכיוון שלא ניתן להציב אין לנו ברירה אלא לחזור אחורנית backtrack לשורה שמעל, ושם להגדיר את עמדה (2,1) כמי שלא ניתן להשתמש בה לצורך הפתרון כי שימוש כזה מפר את מגבלות הבעיה.

We cannot position queen in position (2,1)

נמשיך לעבור על השורה השנייה ונגיע לעמדה (3,1) שהיא אפשרית אז נציב בה את המלכה.

We can assign queen in position (3,1)

מכיוון שהצבנו בשורה השנייה, נעבור לשורה השלישית:

Let's try the third row

 • עמדה (0,2) אינה אפשרית בגלל שהמלכה הראשונה נמצאת באותה עמודה.
 • אנחנו כן יכולים להציב את המלכה בעמדה (1,2)

הצבנו מלכה בשורה השלישית, ולכן ננסה להציב בשורה הרביעית:

Let's try the fourth row

 • בשורה הרביעית אי אפשר להציב.

מכיוון שהמצב הנוכחי של המלכה בשורה השלישית אינו אפשרי נחזור על עקבותינו backtrack, ונסמן את הפוזיציה (1,2) כבלתי אפשרית:

Since we cannot position in the 4th row we backtrack and exclude the position in the 3rd row

ננסה להציב בתאים הנותרים בשורה השלישית אבל שניהם בלתי אפשריים.

All the other positions in the third row are not possible as well

מכיוון שאי אפשר להגיע לפתרון עבור המיצוב הנוכחי של המלכה בשורה השנייה בקואורדינטה (3,1) נחזור על עקבותינו backtrack, ונבטל את המיצוב:

Since we cannot position in the third row we backtrack and exclude the position in the 2nd row from which we got to the 3rd row

מכיוון שהגענו לסוף השורה השנייה בלי אפשרות למצוא פתרון עבור המצב שבו שמנו את המלכה הראשונה בעמדה (0,0) נחזור על עקבותינו backtrack ונוציא את העמדה מתחום האפשרויות שיכולות להוביל לפתרון:

Since we cannot position in the second row we backtrack and exclude position (0,0)

Since we cannot position in the second row we backtrack and exclude position (0,0) - second way to visualize the same process

אם לא בעמדה (0,0) אז ננסה בצורה שיטתית בעמדה שמשמאל (1,0):

Since we can't position the queen in (0,0) we move to (1,0)

אחרי הצבת המלכה בשורה הראשונה, נעבור לנסות להציב מלכה בשורה השנייה:

We now try to position a queen in the second row

 • ניתן להציב את המלכה השנייה רק בעמדה (3,1), וזה מה שעשינו.

אחרי שהצבנו בעמדה (3,1) נרד לשורה הבאה. שם התא הראשון בו ניתן להציב הוא בעמדה (0,2):

Position the 3rd queen in the third row in (0,2)

אחרי שהצבנו בשורה השלישית נרד לרביעית:

Position the 4th queen in the 4th row - and we have finished the first set of positions. The algorithm we'll continue to explore other sets of positions.

 • לא ניתן להציב בשני התאים הראשונים בשורה הרביעית.
 • ניתן להציב בתא השלישי של השורה הרביעית.

תם כי הצלחנו להציב 4 מלכות על "לוח השחמט"

אך לא נשלם כי האלגוריתם עדיין צריך למצוא את יתר הקומבינציות של המלכות.

 

לצורך מציאת יתר הקומבינציות של 4 מלכות האלגוריתם יחזור לאחור backtrack תוך ביטול כל העמדות בכל השורות (שורה רביעית -> שורה שלישית -> שנייה -> ראשונה) בשורה הראשונה הוא יוציא את עמדה (1,0) מתחום הפתרונות האפשריים (כי הוא כבר מיצה אותה לפתרון הראשון שהוא מצא), ואז וינסה למצוא קומבינציה נוספת כאשר מתחילים מהעמדה הבאה משמאל (2,0).

לפני שאנחנו ניגשים לפתור צריך להבין איך למצוא את האלכסונים. לצורך כך נבחין בין אלכסון חיובי לשלילי.

במקרה של אלכסון חיובי, אם נחבר את ערכי X ו-Y של הקואורדינטות על אותו אלכסון יתקבל אותו ערך. נסתכל על התמונה כאשר המלכה היא בעמדה (2,2):

What is the positive diagonal in a chessboard and how to find if two tools are on the same diagonal

העמדות אשר נמצאות על אותו אלכסון חיובי הם: (2,2) (1,3) (3,1)

נחבר את ערכי ה-X וה-Y של עמדות האלכסון החיובי:

Y + X = 2 + 2 = 4
Y + X = 3 + 1 = 4
Y + X = 1 + 3 = 4
 • חיבור ערכי X + Y של כל התאים על אותו אלכסון חיובי נותן את אותו ערך (במקרה זה 4).

הכלל לפיו במקרה של אלכסון חיובי, אם נחבר את ערכי X ו-Y של הקואורדינטות על אותו אלכסון אז יתקבל אותו ערך, תקף עבור כל האלכסונים.

 

במקרה של אלכסון שלילי, אם נפחית את ערכו של X מ-Y בכל הקואורדינטות על אותו אלכסון יתקבל אותו ערך. נסתכל על התמונה כאשר המלכה היא בעמדה (2,3):

What is the negative diagonal in a chessboard and how to find if two tools are on the same diagonal

העמדות אשר נמצאות על אותו אלכסון שלילי: (0,1) (1,2) (2,3)

נחסיר את הערך של X מ-Y בכל עמדות האלכסון השלילי:

Y - X = 1 - 0 = 1
Y - X = 2 - 1 = 1
Y - X = 3 - 2 = 1
 • חיסור ערכי X מ- Y של כל התאים על אותו אלכסון שלילי נותן את אותו ערך (במקרה זה 1).

הכלל לפיו במקרה של אלכסון שלילי, אם נפחית את ערכו של X מ-Y בכל הקואורדינטות על אותו אלכסון אז יתקבל אותו ערך, תקף עבור כל האלכסונים.

 

פתרון:

האלגוריתם עובד על ידי ניסיון להציב מלכה בכל עמדה על הלוח, שורה אחת בכל פעם. אם המלכה ניתנת להצבה כי אינה בעמדה לתקוף מלכות אחרות, האלגוריתם קורא לעצמו באופן רקורסיבי כדי למצוא פתרונות החל מהשורה הבאה. אחרת, האלגוריתם חוזר לאחור backtrack ומנסה להציב את המלכה בעמדה אחרת בשורה הנוכחית.

 

הפונקציה place_n_queens() מקבלת קלט את מספר המלכות, N, ומחזירה סטים של קואורדינטות שפותרים את בעיית הצבת N מלכות.

def place_n_queens(N):
  solutions = set()

הפונקציה is_valid() בודקת אם חוקי להציב מלכה בעמדה הנתונה. היא בודקת האם העמדה כבר תפוסה על ידי מלכה אחרת והאם העמדה עלולה להיות מותקפת על ידי מלכות אחרות:

def is_valid(x, y, placements, pos_diag, neg_diag):
    # Check if it's feasible to place a queen at a specific position
    # by checking diagonals
    if (y+x) in pos_diag or (y-x) in neg_diag:
      return False
    # by checking row and column
    for p_x, p_y in placements:
      if p_x == x or p_y == y:
        return False
    return True

מתוך הפונקציה place_n_queens() ישנו קוד הקורא לפונקציה הפנימית search() שעושה את רוב העבודה. 

הארגומנטים אותם מקבלת הפונקציה search() הם:

 • x: קואורדינטת ה-x של העמדה הנוכחית.
 • y: קואורדינטת ה-y של העמדה הנוכחית.
 • placements: סט של קואורדינטות של המלכות שכבר הוצבו.
 • pos_diag: סט של האלכסונים החיוביים תפוסים על ידי מלכות.
 • neg_diag: סט של האלכסונים השליליים תפוסים על ידי מלכות.
# Search for new solutions with the backtrack algorithm.
  def search(x=0, y=0, placements=None, pos_diag=None, neg_diag=None):
    # A set of coordinates of the queens that have already been placed.
    if placements is None:
      placements = set()
      
    # A set of the positive diagonals that are occupied by queens.
    if pos_diag is None:
      pos_diag = set()
      
    # A set of the negative diagonals that are occupied by queens.
    if neg_diag is None:
      neg_diag = set()
    
    # Base case: If all queens have been placed successfully, add the current placements to the `solutions` list.
    if len(placements) == N:
      solutions.add(frozenset(placements))
      return

    # Recursive case: Try to place a queen at the next position, and recursively search for solutions from there.
    # 1. Try to place a queen at the next position.
    # 2. If the placement is valid, update the placements, positive diagonals, and negative diagonals.
    # 3. Recursively search for solutions from the next row.
    # 4. Backtrack by removing the queen from the current position.
    for x in range(N):
      if is_valid(x, y, placements, pos_diag, neg_diag):
        # Explore.
        placements.add((x, y))
        pos_diag.add(y+x)
        neg_diag.add(y-x)
        
        # Recursively search solutions for the next row (y + 1).
        search(x, y+1, placements, pos_diag, neg_diag)

        # Backtrack.
        placements.remove((x, y))
        pos_diag.remove(y+x)
        neg_diag.remove(y-x)

הפונקציה search() עובדת באופן הבא:

 • אם כל המלכות הוצבו בהצלחה, אז היא מוסיפה את ההצבות הנוכחיות לסט solutions ואז return.
 • אחרת, עוברת על כל העמדות האפשריות בשורה הנוכחית.
 • עבור כל עמדה, הפונקציה בודקת אם חוקי להציב מלכה בעמדה זו. אם כן, אז היא מציבה את המלכה בעמדה זו וקוראת לעצמה באופן רקורסיבי עבור השורה הבאה של "לוח השחמט".
 • לאחר שהקריאה הרקורסיבית מוחזרת, הפונקציה חוזרת אחורה על ידי הסרת המלכה מהעמדה הנוכחית.

לבסוף הפונקציה place_n_queens() מחזירה את סט כל הפתרונות האפשריים, solutions.

להלן הקוד המלא של הפונקציה place_n_queens():

def place_n_queens(N):
  """
  Find all solutions to the N queens problem.

  Args:
    N: The number of queens.

  Returns:
    A set of sets of coordinates, where each set represents a solution to the N queens problem.
  """
  solutions = set()

  def is_valid(x, y, placements, pos_diag, neg_diag):
    # Check if it's feasible to place a queen at a specific position
    # by checking diagonals
    if (y+x) in pos_diag or (y-x) in neg_diag:
      return False
    # by checking row and column
    for p_x, p_y in placements:
      if p_x == x or p_y == y:
        return False
    return True
  
  # Search for new solutions with the backtrack algorithm.
  def search(x=0, y=0, placements=None, pos_diag=None, neg_diag=None):
    # A set of coordinates of the queens that have already been placed.
    if placements is None:
      placements = set()
      
    # A set of the positive diagonals that are occupied by queens.
    if pos_diag is None:
      pos_diag = set()
      
    # A set of the negative diagonals that are occupied by queens.
    if neg_diag is None:
      neg_diag = set()
    
    # Base case: If all queens have been placed successfully, add the current placements to the `solutions` list.
    if len(placements) == N:
      solutions.add(frozenset(placements))
      return

    # Recursive case: Try to place a queen at the next position, and recursively search for solutions from there.
    # 1. Try to place a queen at the next position.
    # 2. If the placement is valid, update the placements, positive diagonals, and negative diagonals.
    # 3. Recursively search for solutions from the next row.
    # 4. Backtrack by removing the queen from the current position.
    for x in range(N):
      if is_valid(x, y, placements, pos_diag, neg_diag):
        # Explore.
        placements.add((x, y))
        pos_diag.add(y+x)
        neg_diag.add(y-x)
        
        # Recursively search solutions for the next row (y + 1).
        search(x, y+1, placements, pos_diag, neg_diag)

        # Backtrack.
        placements.remove((x, y))
        pos_diag.remove(y+x)
        neg_diag.remove(y-x)

  search()
   
  return solutions

 

הפונקציה הבאה תדפיס את התוצאה:

def print_solutions(sets) :
  """
  Print all of the solutions to the N queens problem, given as a set of sets of coordinates.

  Args:
    sets: A set of sets of coordinates, where each set represents a solution to the N queens problem.
  """
  grid = ""
  for placements in sets:
    for y, _ in enumerate(range(N)):
      grid += NEW_LINE
      for x, _ in enumerate(range(N)):
        if (x, y) in placements:
          grid += ' Q '
        else :
          grid += " - "
    print(grid)
    grid = ""

 

נבדוק:

# Test case
N = 4 # Change N as needed : 0, 1, 8
print_solutions(place_n_queens(N))

התוצאה:

 - Q - - 
 - - - Q 
 Q - - - 
 - - Q - 

 - - Q - 
 Q - - - 
 - - - Q 
 - Q - -
 • הרצת הקוד מציגה את כל ההצבות האפשריות של 4 מלכות על לוח של 4X4.

 

מדריכים נוספים בסדרה ללימוד פייתון שעשויים לעניין אותך

רקורסיה בפייתון - כל מה שרצית לדעת ועוד כמה דברים חשובים

אלגוריתם חיפוש לעומק DFS - מהבנה ליישום

תכנות דינמי מלמטה למעלה ובחזרה - מדריך לתכנות דינאמי שמתחיל מהבסיס

 

לכל המדריכים בסדרה ללימוד פייתון

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

מהם שלוש רשויות השלטון בישראל?