תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

מה הגורמים החשובים ביותר המנבאים הכנסה גבוהה?

מחבר:
בתאריך:

במדריך זה ננסה למצוא את הגורמים האינדיקטיביים ביותר להכנסה גבוהה. לשם כך, נשתמש בנתוני סקר שנאסף בארה"ב בשנת 1994 שסקר גורמים שונים, דוגמת השכלה, מין וארץ מוצא, וסיווג את הדוגמאות על פי הכנסה גבוהה או נמוכה מ-50,000$. במדריך נאמן מודל XGBoost בסיווג דוגמאות על פי רמת הכנסה, וננתח את הנתונים באמצעות SHAP שימצא קשרים בין רמת ההכנסה לבין הגורמים בסקר.

את מסד הנתונים Census Income Dataset הורדתי מ-UCI Machine Learning Repo.

מטרת המודל היא להבחין בין אנשים שהכנסתם גבוהה או נמוכה מ-50K לשנה.

להורדת המחברת עם הקוד המלא

 

ייבוא הספריות

הספריות הבסיסיות:

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
plt.style.use('seaborn')

 

ייבוא מסד הנתונים

נייבא את מסד הנתונים ל-dataframe של Pandas:

# https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/adult
df = pd.read_csv('data/census.csv', header=None, na_values='?')
df.columns = ['id','workclass','fnlwgt','education','education-num','martial-status','occupation','relationship','race','sex','capital-gain','capital-loss','hours-per-week','native-country','income-class']

 

סקירת מסד הנתונים

כמה עמודות ושורות?

# How many rows and columns
df.shape
(32561, 15)
df.head(5)

מה העמודות, מה סוג הנתונים, האם חסרים נתונים?

df.info()

the result of using pandas info method on the census dataset

 • תערובת של נתונים מספריים ושמיים \ קטגוריים.
 • לכאורה, לא חסרים נתונים.

נתאר את העמודות המספריות באמצעות מדדי מרכז:

df.describe().T

use pandas describe method on the census dataset

נציץ בהתפלגות אחת העמודות הקטגוריות:

df.occupation.value_counts()
 Prof-specialty    4140
 Craft-repair     4099
 Exec-managerial   4066
 Adm-clerical     3770
 Sales        3650
 Other-service    3295
 Machine-op-inspct  2002
 ?          1843
 Transport-moving   1597
 Handlers-cleaners  1370
 Farming-fishing    994
 Tech-support     928
 Protective-serv    649
 Priv-house-serv    149
 Armed-Forces      9
 • 1843 רשומות מצוינות באמצעות "?" כי זו הדרך שבה בחרו עורכי הסקר לציין את הנתונים החסרים.

מטרת המודל היא להבחין בין אנשים שהכנסתם גבוהה או נמוכה מ-50K לשנה. מה התפלגות רמות השכר?

df['income-class'].value_counts(normalize=True)
 • יש חוסר איזון בעמודת המטרה עם יחס של 1:3 לטובת האנשים בעלי הכנסה נמוכה.
<=50K  0.75919
 >50K   0.24081

 

הכנת הנתונים ללמידת מכונה

הפונקציה הבאה מכינה את הנתונים ללמידה באמצעות XGBoost:

# preprocess the dataset
def preprocess(df):
  df_clean = df
  
  # remove non relevant/redundant columns
  df_clean.drop(["id"], axis=1, inplace=True)
 
  # replace '?' with mode
  cols = ["workclass", "occupation", "native-country"]
  df_clean[cols] = df_clean[cols].replace(' ?', np.NaN)
  df_clean[cols] = df_clean[cols].fillna(df_clean.mode().iloc[0])
   
 
  # binary columns
  df_clean["sex_bin"] = np.where(df_clean["sex"]==" Male", 0, 1)
  df_clean["sex"] = df_clean["sex_bin"]
  df_clean.drop(["sex_bin"], axis=1, inplace=True)
 
  df_clean["income_bin"] = np.where(df_clean["income-class"]==" <=50K", 0, 1)
  df_clean["income-class"] = df_clean["income_bin"]
  df_clean.drop(["income_bin"], axis=1, inplace=True)
 
  # reduce the number of categories
  df_clean.education = df.education.replace([' Preschool', ' 1st-4th', ' 5th-6th', ' 7th-8th', ' 9th'], 'some school')
  df_clean.education = df.education.replace([' 10th', ' 11th', ' 12th', ' 7th-8th', ' HS-grad'], 'highschool')
  df_clean.education = df.education.replace([' Assoc-voc', ' Assoc-acdm', ' Some-college', ' Prof-school'], 'some higher education')
  df_clean.education = df.education.replace([' Bachelors', ' Masters', ' Doctorate'], 'higher education')
 
 
  # we have to one hot encode categorical columns before using XGBoost
  categorical_columns = ['workclass', 'education', 'martial-status', 'native-country', 'race', 'occupation', 'relationship']
  for cname in categorical_columns:
    dummies = pd.get_dummies(df_clean[cname], prefix=cname)
    df_clean = pd.concat([df_clean, dummies], axis=1)
    df_clean.drop([cname], axis=1, inplace=True)
 
  return df_clean
df_clean = preprocess(df)
 • הסרנו את העמודה id שלא מועילה לסיווג.
 • החלפנו את "?", המציין חוסר במסד הנתונים, ב-mode, הערך הנפוץ ביותר, בעמודות השמיות.
 • את העמודות שיש להם שני ערכים (מין ורמת הכנסה) הפכנו לבינאריות (0, 1). הקטגוריה השכיחה קבלה את הערך 0.
 • הפחתנו את מספר הקטגוריות בעמודה education.
 • קודדנו בשיטת one hot encoding את העמודות השמיות (שאינם בינאריות) כי זה מה שדורש XGBoost.

נפריד את הנתונים למשתנה הכנסה התלוי בכל יתר המשתנים:

y = df_clean.pop('income-class')
X = df_clean

נחלק את הנתונים בין סט אימון ומבחן תוך הקפדה על שמירת היחס בין המחלקות במשתנה התלוי:

from sklearn.model_selection import train_test_split
 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)

 

אימון המודל

את המודל נאמן באמצעות מסווג של XGBoost:

xgb_classifier = xgb.XGBClassifier(objective='binary:logistic', missing=1, seed=42)
xgb_classifier = xgb_classifier.fit(X_train,
          y_train,
          verbose=True,
          early_stopping_rounds=10,
          eval_metric='aucpr',
          eval_set=[(X_test,y_test)])
 • המדד להתקדמות הלמידה הוא aucpr המבוסס על עקומת ROC-AUC.
 • בסוף כל מחזור אימון התוצאות מושוות לסט המבחן.

 

הערכת ביצועי המודל

נעריך את ביצועי המודל על סט המבחן:

from sklearn.metrics import classification_report, f1_score
 
y_pred = xgb_classifier.predict(X_test)
 
print(classification_report(y_test, y_pred))

classification report on the prediction of the xgboost model on the census dataset

המודל מצליח יותר בזיהוי המחלקה השכיחה (<=50K) על פי ערך F1 של 0.92 לעומת 0.71 בלבד בזיהוי הדוגמאות בהם ההכנסה גבוהה מ-50K בהתאם להעדר האיזון של עמודת המטרה.

 

הבנת המודל

ננסה להבין את חשיבות העמודות לסיווג בעזרת פונקציה של XGBoost:

from xgboost import plot_importance

def get_feature_importance(model):
 features_list_dict = model.get_booster().get_score(importance_type='weight')
 features_list_array = np.array(list(features_list_dict.items()))
 features_importance_df = pd.DataFrame(features_list_array, columns=['feature','importance'])
 features_importance_df['importance'] = features_importance_df['importance'].astype("int")
 features_importance_df_sorted = features_importance_df.sort_values("importance", ascending=False)
 return features_importance_df_sorted

מה 10 העמודות החשובות ביותר לסיווג?

get_feature_importance(xgb_classifier)[:10]

the most indicative features for the income level according to xgboost

SHAP היא ספרייה מובילה בתחום הבנת מודלים של למידת מכונה (explainable ml). מעניין מה אפשר ללמוד ממנה על המודל.

import shap
shap.initjs()
 
explainer = shap.TreeExplainer(xgb_classifier)
shap_values = explainer.shap_values(X)

נציג את סיכום השפעת העמודות על המודל:

shap.summary_plot(shap_values, X)

shap summary for the most important features in classifying the census dataset

 • הפיצ'רים בעלי ההשפעה הגבוהה ביותר הם נישואים, מספר שנות לימוד ומספר שעות בשבוע.

כיצד משפיעות עמודות ספציפיות על הסיווג?

for name in ['hours-per-week', 'education-num']:
  shap.dependence_plot(name, shap_values, X, display_features=X)

shap finds how the education influences the income

 • ההכנסה עולה עם מספר שנות הלימוד.
 • האינטראקציה העיקרית היא עם התכונה capital-gain, רווחי הון.

shap finds the influence of working hours on income

 • ככל שמשקיעים יותר שעות בעבודה עולה ההכנסה עד 50 שעות שבועיות ומעבר לזה הגרף מתייצב.
 • אנשים שנהנים מרווחי הון נוטים להרוויח פחות אולי בגלל שהם יכולים להרשות לעצמם לעבוד פחות או שהם עושים תכנון מס.

 

ניסיונות לשפר את המודל

ניסיתי שתי שיטות לשיפור המודל. שתיהן מנסות לפתור את הבעיה של סט נתונים לא מאוזן, ושתיהן לא הצליחו להציג תוצאות טובות יותר בכל הנוגע לערכי F1.

התוצאות מוצגות במחברת.

 

שימוש בפרמטר scale_post_weight של XGBoost

scale_pos_weight = 0.759175 / 0.240825
 
xgb_classifier_optimized = xgb.XGBClassifier(objective='binary:logistic',
                      missing=1,
                      seed=42,
                      scale_pos_weight=scale_pos_weight)
xgb_classifier_optimized = xgb_classifier_optimized.fit(X_train,
          y_train,
          verbose=True,
          early_stopping_rounds=10,
          eval_metric='aucpr',
          eval_set=[(X_test,y_test)])

השוואת מספר הדוגמאות השייכות לכל מחלקה באמצעות over_sampling

from imblearn.over_sampling import RandomOverSampler
 
def oversample(X_train, y_train):
    oversample = RandomOverSampler(sampling_strategy='minority')
    # Convert to numpy and oversample
    x_np = X_train.to_numpy()
    y_np = y_train.to_numpy()
    x_np, y_np = oversample.fit_resample(x_np, y_np)
    # Convert back to pandas
    x_over = pd.DataFrame(x_np, columns=X_train.columns)
    y_over = pd.Series(y_np, name=y_train.name)
    return x_over, y_over
 
X_train_over, y_train_over = oversample(X_train, y_train)


xgb_classifier = xgb.XGBClassifier(objective='binary:logistic', missing=1, seed=42)
xgb_classifier_over = xgb_classifier.fit(X_train_over,
          y_train_over,
          verbose=True,
          early_stopping_rounds=10,
          eval_metric='aucpr',
          eval_set=[(X_test,y_test)])

לכל המדריכים בנושא של למידת מכונה

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

איך קוראים בעברית לצ`ופצ`יק של הקומקום?