תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

חיזוי מחירי מכוניות - XGBoost, Optuna, SHAP, ועוד הרבה דברים טובים...

מחבר:
בתאריך:

במדריך זה בסדרת למידת המכונה נלמד לחזות מחירי מכוניות. על הדרך:

 • נסקור את מסד הנתונים בעזרת pandas_profiling
 • נעשה רגרסיה באמצעות XGBoost
 • נשפר את ביצועי המודל באמצעות Optuna
 • נלמד להעריך את תוצאות המודל
 • נבין את הסיבה שהמודל הגיע לתוצאות באמצעות SHAP

Predict car prices with XGBoost regression

את הקוד המלא אותו נפתח במדריך אפשר להוריד מהמחברת המצורפת.

 

ייבוא התלויות

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

מודלים סטטיסטיים מושפעים מתהליכים אקראיים. כדי שניתן יהיה לשחזר את התוצאות אני משתמש בערך SEED שישמש את הפונקציות שמייצרות מספרים אקראיים:

SEED = 42

 

מסד הנתונים

את מסד הנתונים Vehicle dataset הורדתי מ-Kaggle והוא כולל את פרטיהם של 8,128 רכבים. כולל שנת הייצור, מספר ק"מ, סוג המנוע ומחיר המכירה. במדריך נחזה את מחיר המכירה על סמך יתר הנתונים.

df = pd.read_csv("data/car_dataset.csv")

כמה שורות ועמודות?

df.shape
(8128, 13)

נציץ בראש של מסד הנתונים:

df.head(3)

Cars dataset presented as a pandas dataframe

המחירים נקובים ברופי. נמיר לדולרים:

# convert the prices to dollars
df.selling_price = df.selling_price / 100

כדי לסקור את מסד הנתונים נשתמש ב-pandas_profiling שעושה בשבילנו את העבודה של תיאור מסד הנתונים.

import pandas_profiling as pp
pp.ProfileReport(df)

הדו"ח ש-pandas_profiling מספק כולל הרבה מידע שרק את חלקו אני מביא פה ואת כל היתר אפשר למצוא במחברת המצורפת.

נתחיל בסקירה הכללית:

Cars dataset pandas_profiling overview

pandas_profiling מנתח כל עמודה בנפרד כדי לזהות תכונות חשובות. לדוגמה, התכונה שנת ייצור:

Year feature analysis by pandas_dataframe

אפשר לראות:

 • את ההתפלגות
 • ערכים חסרים
 • ערכים סטטיסטיים דוגמת ממוצע
 • האם קיימת קורלציה גבוהה עם תכונות אחרות

על סמך המידע אנו יכולים לבחור האם להשתמש בעמודה. ואם משתמשים אז כיצד לעבד preprocess את המידע, וכיצד להתייחס אליו אחר כך בתוצאות שנקבל.

בלשונית Warnings אנחנו יכולים ללמוד על בעיות בנתונים:

Cars dataset pandas_profiling warnings

בפרק המוקדש לקורלציות אפשר לגלות קשרים מעניינים בין העמודות:

Correlation between the features in the cars dataset depicted with a heatmap

 • לדוגמה, קיים קשר חזק בין מחיר ושנת ייצור וקשר הפוך עם מספר הק"מ.

 

הכנת הנתונים לעבודה עם XGBoost

הפונקציות הבאות שימשו להכנת מסד הנתונים:

def remove_unit(df,colum_name) :
  t = []
  for i in df[colum_name]:
    number = str(i).split(' ')[0]
    t.append(float(number))
  return t
def preprocess(df):
  df_clean = df.dropna().reset_index(drop=True)
 
  df_clean.drop(['name' ,'torque', 'max_power'], axis=1,inplace=True)
 
  # remove units
  df_clean['engine'] = remove_unit(df_clean,'engine')
  df_clean['mileage'] = remove_unit(df_clean,'mileage')
  # df_clean['max_power'] = remove_unit(df_clean,'max_power')
 
  # remove categories which are not 'Diesel' or 'Petrol'
  df_clean = df_clean[df_clean.fuel != 'CNG']
  df_clean = df_clean[df_clean.fuel != 'LPG']
 
  categorical_columns = ['fuel', 'seller_type', 'transmission', 'owner']
  for cname in categorical_columns:
    dummies = pd.get_dummies(df_clean[cname], prefix=cname)
    df_clean = pd.concat([df_clean, dummies], axis=1)
    df_clean.drop([cname], axis=1, inplace=True)
 
  return df_clean

נקרא לפונקציה שמנקה את מסד הנתונים:

df_clean = preprocess(df)

מה עשינו?

 • הסרנו את האינדקס.
 • הסרנו עמודות שהראו מספר גדול של משתנים וחוסרים.
 • הסרנו את היחידות מ-2 עמודות בעזרת ביטוי רגולרי.
 • השארנו רק דוגמאות שמשתמשות במנועי דיזל או בנזין היות ומספר של כל היתר זניח.
 • קודדנו בגישה של one hot encode את העמודות הקטגורית.

נוודא את מסד הנתונים:

df_clean.info()
Int64Index: 7819 entries, 0 to 7905
Data columns (total 18 columns):
 #  Column            Non-Null Count Dtype 
--- ------            -------------- ----- 
 0  year             7819 non-null  int64 
 1  selling_price         7819 non-null  float64
 2  km_driven           7819 non-null  int64 
 3  mileage            7819 non-null  float64
 4  engine            7819 non-null  float64
 5  seats             7819 non-null  float64
 6  fuel_Diesel          7819 non-null  uint8 
 7  fuel_Petrol          7819 non-null  uint8 
 8  seller_type_Dealer      7819 non-null  uint8 
 9  seller_type_Individual    7819 non-null  uint8 
 10 seller_type_Trustmark Dealer 7819 non-null  uint8 
 11 transmission_Automatic    7819 non-null  uint8 
 12 transmission_Manual      7819 non-null  uint8 
 13 owner_First Owner       7819 non-null  uint8 
 14 owner_Fourth & Above Owner  7819 non-null  uint8 
 15 owner_Second Owner      7819 non-null  uint8 
 16 owner_Test Drive Car     7819 non-null  uint8 
 17 owner_Third Owner       7819 non-null  uint8
 • כל העמודות מספריות
 • לא חסרים נתונים

נראה שהנתונים מוכנים ל-XGBoost.

נפריד את המשתנים התלויים והבלתי תלויים:

# separate into dependent and independent variables
y = df_clean.pop('selling_price')
X = df_clean

נפריד לשלושה סטים: אימון, מבחן, ולידציה.

# split into train, val and test datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split
 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.7, random_state=SEED)
 
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_train, y_train, train_size=0.8, random_state=SEED)

 

אימון המודל הראשוני

לפני שנעשה אופטימיזציה אנחנו צריכים בסיס להשוות אליו. אז נאמן מודל ללא כל אופטימיזציה:

import xgboost as xgb
xgb_regressor = xgb.XGBRegressor(objective="reg:squarederror",
                n_estimators=1000,
                random_state=SEED)
xgb_regressor.fit(X_train, y_train,
         eval_set=[(X_val, y_val)],
         early_stopping_rounds=10,
         eval_metric=['rmse'], verbose=True)
 • המטרה של המודל היא רגרסיה ולפי זה נגדיר את הפרמטר objective. קיימות מטרות אחרות עליהם כדאי לקרוא בתיעוד של XGBoost. באופן כללי, הקידומת, 'reg' מתייחסת לרגרסיה ו-'binary' לסיווג.
 • מודלים של XGBoost מורכבים מעצי החלטה. כל עץ נותן תחזית משל עצמו, וסיכום התחזיות בתהליך המכונה הצבעה voting נותן את תחזית המודל. הפרמטר n_estimators קובע למודל כמה עצים לייצר. כמות גדולה מדי תגרום להתאמת יתר overfitting ומעט מדי תגרום להתאמת חסר underfitting.
 • הפונקציה fit רצה מספר פעמים. כל ריצה נקראת boosting round. מספר הפעמים נקבע על פי התקדמות המודל. במקרה שלנו, הפונקציה נעצרת רק במידה ולא הושג שיפור בתוצאות במשך 10 מחזורים (early_stopping_rounds).
 • המודל מתאמן על סט האימון בכל סיבוב ובסוף הסיבוב הוא מבצע הערכה על סט נתוני הבדיקה (eval_set). מידת ההתקדמות נמדדת ביחידות RMSE. בתיעוד של XGBoost אפשר לקרוא על eval_metric נוספים.

במהלך האימון, המודל רץ 72 מחזורים בהם ה-RMSE ירד מ-7,308 ל-1,798.

נעריך את ביצועי המודל על סט המבחן שלא נטל חלק באימון המודל:

from sklearn.metrics import r2_score
from sklearn.metrics import mean_squared_error as mse
 
y_pred = xgb_regressor.predict(X_test) # Predictions
y_true = y_test # True values
 
MSE = mse(y_true, y_pred)
RMSE = np.sqrt(MSE)
 
R_squared = r2_score(y_true, y_pred)
 
print("\nRMSE: ", np.round(RMSE, 2))
print()
print("R-Squared: ", np.round(R_squared, 2))

התוצאה:

RMSE: 2316.31

R-Squared: 0.92

נראה טוב. בוא נראה אם אפשר לשפר.

 

אופטימיזציה של היפר פרמטרים באמצעות Optuna

בחלק זה של המדריך ננסה לשפר את ביצועי המודל באמצעות בחירת הפרמטרים הטובים ביותר בעזרת Optuna.

בפרמטרים:

 • max_depth השולט בעומק המרבי של כל אחד מעצי ההחלטה.
 • learning_rate בשביל קצב הלמידה
 • reg_alpha ו-reg_lambda בשביל הרגולריזציה

ופרמטרים נוספים, עליהם אפשר לקרוא בתיעוד של XGBoost.

הפונקציה objective מחזירה את את המדד שאותו אנו רוצים למקסם עבור הפרמטרים. במקרה שלנו אנחנו רוצים ערך RMSE מינימלי.

נערוך את הנתונים בפורמט DMatrix ש-XGBoost מעדיף:

dtrain = xgb.DMatrix(X_train, label=y_train)
dval = xgb.DMatrix(X_val, label=y_val)
dtest = xgb.DMatrix(X_test, label=y_test)

נוסיף את הפונקציה get_rmse שמאמנת את המודל, מעריכה את ביצועיו, ומחזירה את התוצאות ב-RMSE:

def get_rmse(params):
  model = xgb.train(params, dtrain, num_boost_round=100, evals=[(dval, 'eval')], early_stopping_rounds=10, verbose_eval=0)
  results = model.eval(dval)
  rmse = np.float(re.search(r'[\d.]+$', results).group(0))
  return rmse

נבדוק מה ערך ה-RMSE אותו מחזירה הפונקציה במצב הבסיס, ללא פרמטרים:

# First, try without any parameters
get_rmse(params = {})
1798.812744

הפונקציה objective מעבירה ל-get_rmse את הפרמטרים עליהם הוא צריך לאמן את המודל:

def objective(trial):
  params = {     
#  'n_estimators' : trial.suggest_int('n_estimators', 0, 500),
  'max_depth':trial.suggest_int('max_depth', 2, 10),
  'reg_alpha':trial.suggest_uniform('reg_alpha', 0, 10),
  'reg_lambda':trial.suggest_uniform('reg_lambda', 0, 10),
  'min_child_weight':trial.suggest_int('min_child_weight', 0, 10),
  'gamma':trial.suggest_uniform('gamma', 0, 10),
  'learning_rate':trial.suggest_loguniform('learning_rate', 0.05, 10.0),
  'colsample_bytree':trial.suggest_discrete_uniform('colsample_bytree', 0.1, 1, 0.01),
  'subsample': trial.suggest_uniform('subsample',0.1, 1.0),

  'nthread' : -1
  }
  return(get_rmse(params))
 • הפרמטרים ערוכים בתוך מילון params ופונקציות של Optuna מזינות בכל ריצה פרמטרים אחרים מתוך ההתפלגויות האפשרויות עבור כל אחד מהפרמטרים.

Optuna לומד מ-studies. בכל study הוא קורא לפונקציה objective מספר מוגדר של פעמים trials כשהאלגוריתם לומד בתהליך מהו טווח הפרמטרים הטוב ביותר עבור כל תכונה ומתוכם הוא בוחר את המשתנים שהוא מזין לפונקציה:

study1 = optuna.create_study(direction='minimize', sampler=TPESampler())
study1.optimize(objective, n_trials= 1000, show_progress_bar = True)
 • האלגוריתם צריך לעשות 1,000 ניסיונות trials, מתוכם לבחור את הפרמטרים שגורמים ל-RMSE מינימלי.

הגרף עוקב אחר התקדמות האלגוריתם באיתור הפרמטרים שמחזיר את הניקוד הטוב ביותר:

optuna.visualization.plot_optimization_history(study1)

Optimization history plot for optuna optimization process

 • על ציר ה-X אפשר לראות את מספר הניסיונות trials ב-study, ועל ציר ה-Y את המדד שאנו רוצים לשפר (RMSE).
 • הירידה המשמעותית ביותר ב-RMSE היא בנסיון trial מספר 25, אחרי כן ירידה משמעותית נוספת בין הניסיונות 139 ו-144, וההתקדמות נמשכת עד לנסיון 1,000. אולי אם הייתי מוסיף עוד מספר נסיונות ל-study הייתי יכול לשפר עוד את התוצאות.

מה ערך ה-RMSE הנמוך ביותר אליו הגענו בתהליך האופטימיזציה?

trial = study1.best_trial
print('RMSE: {}'.format(trial.value))
RMSE: 1551
 • תוצאה טובה יותר מאשר ה-baseline שעמד על 1798 עבור קבוצת הולידציה.

מה הפרמטרים שנותנים את התוצאה הטובה ביותר?

study1.best_params
{'max_depth': 10,
 'reg_alpha': 1.9125077561907289,
 'reg_lambda': 9.381709354188311,
 'min_child_weight': 2,
 'gamma': 5.511870736514373,
 'learning_rate': 0.3077222110009254,
 'colsample_bytree': 0.9,
 'subsample': 0.7445496617050331}

מה הביצועים של קבוצת המבחן שהשארנו בצד?

נאמן מודל חדש עם הפרמטרים שמצא optuna:

model = xgb.train(study1.best_params, 
         dtrain, 
         num_boost_round=100, 
         evals=[(dval, 'eval')], 
         early_stopping_rounds=10, 
         verbose_eval=0)

נעריך את ביצועי המודל על סט המבחן שלא השתתף בתהליך האימון:

y_pred = model.predict(dtest) # Predictions
y_true = y_test # True values

MSE = mse(y_true, y_pred)
RMSE = np.sqrt(MSE)

R_squared = r2_score(y_true, y_pred)

print("\nRMSE: ", np.round(RMSE, 2))
print()
print("R-Squared: ", np.round(R_squared, 2))
RMSE: 2303.93

R-Squared: 0.93
 • ה-RMSE ירד מ-2316 ל-2303 וגם R2 עלה מ-0.92 ל-0.93

התקדמנו יפה אבל אנחנו שואפים להשתפר. לשם כך, נערוך study חדש בו נתמקד בטווח הפרמטרים שעל פי הניסוי הראשון הביאו לערך RMSE הנמוך ביותר.

נאתר את הטווחים של הפרמטרים שגרמו לתוצאות הטובות ביותר של ה-study באמצעות התרשים הבא:

optuna.visualization.plot_slice(study1)

Optuna slice plot to find the best range of parameters

 • על ציר ה-Y ערך RMSE ועל ציר X ערכי הפרמטר.
 • נבחר את הטווחים עבור הפרמטרים שנותנים את הערך הנמוך ביותר על ציר Y. לדוגמה, הערכים שמביאים למינימום עבור colsample_bytree נמצאים בטווח שבין 0.8 ל- 1.0, ואת זה אפשר לראות כי הערך על ציר ה-Y הוא נמוך וגם יותר trials מרוכזים באזור מה שגורם לו להופיע בצבע כהה יותר.
 • אני מציג רק 4 תכונות. את היתר אפשר לראות במחברת.

על סמך הניתוח לעיל הגדרתי מחדש את טווחי הפרמטרים שנעביר לפונקציה שעושה אופטימיזציה:

def objective1(trial):
  params = { 
  #'n_estimators' : trial.suggest_int('n_estimators', 0, 500),
  'max_depth':trial.suggest_int('max_depth', 8, 10),
  'reg_alpha':trial.suggest_uniform('reg_alpha', 6, 9),
  'reg_lambda':trial.suggest_uniform('reg_lambda', 3.0, 6.5),
  'min_child_weight':trial.suggest_int('min_child_weight', 0, 1),
  'gamma':trial.suggest_uniform('gamma', 1, 4),
  'learning_rate':trial.suggest_loguniform('learning_rate', 0.1, 0.3),
  'colsample_bytree':trial.suggest_discrete_uniform('colsample_bytree', 0.85, 1, 0.01),
  'subsample': trial.suggest_uniform('subsample', 0.8, 1.0),

  'nthread' : -1
  }
  return(get_rmse(params))

נערוך ניסוי חדש, study2:

study2 = optuna.create_study(direction='minimize', sampler=TPESampler())
study2.optimize(objective1, n_trials= 1000, show_progress_bar = True)

נאמן מודל חדש עם הפרמטרים הטובים ביותר שמצא study2:

model2 = xgb.train(study2.best_params, 
         dtrain, 
         num_boost_round=100, 
         evals=[(dval, 'eval')], 
         early_stopping_rounds=10, 
         verbose_eval=0)

נעריך את ביצועי המודל החדש, model2 על סט המבחן:

y_pred = model2.predict(dtest) # Predictions
y_true = y_test # True values

MSE = mse(y_true, y_pred)
RMSE = np.sqrt(MSE)

R_squared = r2_score(y_true, y_pred)

print("\nRMSE: ", np.round(RMSE, 2))
print()
print("R-Squared: ", np.round(R_squared, 2))
RMSE: 2222.0

R-Squared: 0.93
 • אפשר לראות התקדמות מכיוון שירדנו ב-RMSE ל-2222 ועלינו ב-R2 ל-0.93.
 • ערך R2 של 0.93 מלמד שהמודל מצליח להסביר 93% מהשונות במחירים ורק 7% ניתן לתלות בגורמים אחרים ואקראיות.

האם ערך ה-RMSE הוא גבוה או נמוך? כדי לענות על השאלה אנחנו צריכים קודם כל להסתכל על המדדים הסטטיסטיים של עמודת המחיר:

y_test.describe().T
count   2346.000000
mean   6595.794625
std    8425.017230
min    299.990000
25%    2670.000000
50%    4500.000000
75%    6950.000000
max   72000.000000
 • המחיר הממוצע של המכוניות הוא 6,595$ עם סטיית תקן 8,425. מה- RMSE אנחנו לומדים שהשגיאה הממוצעת עבור מחיר מכונית אותו חוזה המודל היא 2,222$. ערך סביר בהחלט.

 

נסביר את המודל

המודל מצליח לחזות את מחירי המכוניות בדיוק רב אבל לא ברור מהם השיקולים עליהם הוא מסתמך בקביעת המחיר. למזלנו, XGBoost הוא מודל שקוף יחסית, והוא מאפשר לנו להציץ במשקל שהוא נתן לתכונות השונות בחיזוי התוצאות.

הפונקציה הבאה מסדרת את העמודות לפי המשקל שנתן להם המודל בקביעת המחיר:

# first, feature importance
def get_feature_importance(model):
  features_list = list(model.get_fscore().items())
  features_df = pd.DataFrame(features_list, columns=['feature','importance']).sort_values('importance', ascending=False)
  return features_df
get_feature_importance(model)

feature importance for the car price from xgboost in a table

אפשר גם בתרשים:

from xgboost import plot_importance
from matplotlib import pyplot
 
# plot feature importance
plot_importance(model)
pyplot.show()

feature importance for the car price from xgboost in a diagram

 • התכונה המשפיעה ביותר על קביעת המחיר היא מספר הק"מ. ואחריו מספר מיילים לגלון, שנת הייצור, סוג המנוע (בנזין או דיזל), מספר המושבים, תמסורת (אוטומטית או ידנית) ויש גורמים נוספים.

מה שחסר בניתוח הוא באיזה אופן משפיעים הנתונים. אז נחפור יותר לעומק עם SHAP.

import shap
shap.initjs()
# explain the model's predictions using SHAP
explainer = shap.Explainer(model)
shap_values = explainer(X_test)

מה הגורמים שהשפיעו על המחיר החזוי של אחת המכוניות? לדוגמה, המכונית הראשונה:

# visualize the first prediction's explanation
shap.plots.waterfall(shap_values[0])

shap explains the predicted price for the first car in the test dataset

 • הערך החזוי עבור כל המכוניות הוא E[f(X)]. על הדוגמה פועלים כוחות באדום התורמים לעליית המחיר ובכחול לירידה. הסכום המצטבר של התכונות הגורמות לירידה במחיר עולה על סך התכונות שמייקרות את המחיר ועל כן המחיר אותו חוזה המודל עבור הדוגמה f(x) הוא נמוך יותר (המחיר הצפוי למכונית הוא 3,935$ לעומת 6,552$ מחירה החזוי של מכונית ממוצעת):

  • ההשפעה הכי גדולה היא לנפח המנוע הגבוה (2523) שמעלה את המחיר ב- 1,262$.
  • אחריו התמסורת הידנית שמפחיתה 1,248$.
  • הקילומטרז' במקום השלישי תורם לירידת ערך של 981$.

  אפשר לעשות את אותו הדבר על כל אחת מהדוגמאות, ולקבל הסברים מפורטים מאוד.

  מעניין מה ההשפעה של כלל התכונות על תחזית המחיר של כל הדוגמאות.

  # summarize the effects of all the features
  shap.plots.beeswarm(shap_values)

  shap summary of the effects that all the features have on the predicted car prices

  • נפח המנוע הוא הוא בעל ההשפעה הגבוהה ביותר על המחיר. אחריו, סוג התמסורת (ידנית או או אוטומטית), שנת היצור, הקילומטרז', צריכת הדלק, ועוד.
  • מנועים בעלי נפח גבוה נוטים להעלות את מחיר הרכב ומנועים קטנים להפחית.
  • תמסורת אוטומטית מעלה את המחיר.
  • שנת ייצור גבוהה (קרובה לימינו) מעלה את המחיר.
  • מספר ק"מ גבוה נוטה להפחית.

  נבדוק איך משפיעה התכונה החשובה ביותר אליבא דSHAP, גודל המנוע, על המחיר:

  # create a dependence scatter plot to show the effect of a single
  # feature across the whole dataset
  shap.plots.scatter(shap_values[:,"engine"], color=shap_values)

  shap dependence scatter plot for the engine across the cars dataset

  • ככל שנפח המנוע עולה, עולה גם המחיר.
  • האינטראקציה העיקרית היא עם התמסורת. תמסורת אוטומטית גורמת לירידת ערך במנועים קטנים ולעלייה במנועים גדולים.

  תודה SHAP! מדהים לאיזה עומק של תובנות אפשר להגיע במאמץ לא גדול, והכל ביחידות הנמדדות. במקרה שלנו, קל לתרגם את התכונה (סוג המנוע ושנת הייצור) למחיר בדולרים. מי צריך את לוי יצחק.

  את הקוד המלא אותו פתחנו במדריך אפשר למצוא במחברת המצורפת.

  לכל המדריכים בנושא של למידת מכונה

   

  אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

  0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

   

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

איך אומרים בעברית אינטרנט?