תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

מבנה נתונים תור Queue - הבנה ויישום בפייתון

מחבר:
בתאריך:

תור queue הוא מבנה נתונים המשמש לאחסון רשימה של אלמנטים בסדר מסוים. הוא דומה לאנשים העומדים בתור לקופה בסופר כאשר האדם הראשון אשר הצטרף לתור הוא גם הראשון לקבל שירות, בעוד האדם האחרון בתור הוא האחרון לקבל את השירות.

כאשר משתמשים בתור queue הפריטים מתווספים בצד אחד הידוע כאחורי התור (rear ,tail), ומוסרים מהצד השני, הידוע בתור ראש התור head of the queue. סדר זה של "ראשון נכנס - ראשון יוצא" מכונה FIFO, First-In First-Out.

FIFO - First In; First Out principle implementation in a Queue data structure

ב-Queues משתמשים לצורך ניהול משימות ברשת האינטרנט או אירועים events בתוכנה לפי הסדר בו התקבלו. לדוגמה, שרת יכול לקבל פניות request רבות, את ה-request הראשונה הוא ישים בראש התור ואת האחרונה בסוף התור, כדי שיוכל לטפל בכל פנייה על פי הסדר בו התקבלה מתחילת התור ועד סופו.

במדריך זה ניישם queues בפייתון.

2 הפעולות הבסיסיות על queues הם הכנסה insert (enqueue) והסרה delete (dequeue). את האלמנטים מוסיפים לסוף התור ואת המחיקה מבצעים על ראש התור על פי העיקרון המסדר של "ראשון נכנס - ראשון יוצא" FIFO.

נראה דוגמה לתור queue עם 5 מקומות:

Step 1- An empty queue

נוסיף enqueue את הפריט "A" לסוף התור:

Step 2- Enqueue the first item to the tail of the queue

 • אמרנו שמוסיפים לסוף התור אבל הפריט נוסף, במקרה זה, לתחילתו בגלל שהתור ריק.

נוסיף את האלמנטים "B" ו-"C" :

Step 3- Enqueue the second and third item to the tail of the queue

 • הוספה ל-queue היא תמיד לסוף התור

נסיר אלמנט dequeue מתחילת התור:

Step 4- Dequeue the first element from the head of the queue

 • נסיר תמיד את האלמנט הראשון מראש התור. לכן אין צורך שהפונקציה dequeue תקבל ארגומנטים, כפי שנראה בהמשך בחלק המוקדש ליישום.

נוסיף אלמנט "D" לסוף התור:

Step 5- Enqueue the fourth element to the tail of the queue

נסיר אלמנט. תמיד מראש התור:

Step 6 - Dequeue the second element from the head of the queue

נסיר אלמנט:

Step 7 - Dequeue the third element from the head of the queue

נסיר אלמנט:

Step 8 - Dequeue the last element from the queue

 • ה-queue ריק עכשיו.

 

יישום של Queue בפייתון באמצעות מערך

ניתן לייצר מבנה נתונים תור queue בפייתון באמצעות מערך.

ניצור קלאס Queue שהדבר הראשון שהוא יעשה בכל פעם שניצור ממנו אובייקט הוא ליצור משתנה queue ממערך:

class Queue: 
  def __init__(self): 
    self.queue = []

המתודה enqueue() תשמש להוספת אלמנט לסוף התור. נוסיף את המתודה לקלאס:

class Queue:
  def __init__(self):
    self.queue = []

  def enqueue(self, item):
    # Add the item to the back of the queue
    self.queue.append(item)
 • המתודה enqueue() מוסיפה פריט לסוף התור באמצעות המתודה append().

המתודה dequeue() תסיר אלמנט מראש התור. נוסיף גם אותה:

class Queue:
  def __init__(self):
    self.queue = []

  def enqueue(self, item):
    # Add the item to the back of the queue
    self.queue.append(item)

  def dequeue(self):
    if not self.is_empty():
      # Remove and return the front element of the queue
      return self.queue.pop(0)
    else:
      raise IndexError("Queue is empty. Cannot dequeue.")
 • המתודה dequeue() מסירה ומחזירה אלמנט מראש התור באמצעות pop(0) .

נוסיף לקלאס 3 מתודות נוספות: is_empty() המחזירה ערך בוליאני True או False, peek() כדי להציץ באלמנט בראש התור מבלי להסיר אותו, size() המחזירה את מספר האלמנטים.

class Queue:
  def __init__(self):
    self.queue = []

  def enqueue(self, item):
    # Add the item to the back of the queue
    self.queue.append(item)

  def dequeue(self):
    if not self.is_empty():
      # Remove and return the front element of the queue
      return self.queue.pop(0)
    else:
      raise IndexError("Queue is empty. Cannot dequeue.")

  def is_empty(self):
    # Check if the queue is empty
    return len(self.queue) == 0

  def size(self):
    # Get the size of the queue
    return len(self.queue)

  def peek(self):
    if not self.is_empty():
      # Return the front element of the queue without dequeuing it
      return self.queue[0]
    else:
      raise IndexError("Queue is empty. Cannot peek.")
 • המתודה is_empty() מחזירה True אם התור ריק, אחרת False.
 • המתודה peek() מחזירה את האלמנט בראש התור בלי להסיר אותו. אם התור ריק היא זורקת Exception.
 • המתודה size() מחזירה את אורך התור.

נבחן את הקלאס Queue:

# Create a new queue
my_queue = Queue()

# Enqueue elements to the queue
my_queue.enqueue(10)
my_queue.enqueue(20)
my_queue.enqueue(30)

# Check the front element of the queue without dequeuing it
print(my_queue.peek()) # Output: 10

# Dequeue elements from the queue
print(my_queue.dequeue()) # Output: 10
print(my_queue.dequeue()) # Output: 20

# Check if the queue is empty
print(my_queue.is_empty()) # Output: False

# Get the size of the queue
print(my_queue.size()) # Output: 1

   

יישום של Queue בפייתון באמצעות deque

את מבנה הנתונים queue אפשר ליישם בפייתון באמצעות deque שהיא doubly linked list בגלל שזמן ההוספה וההסרה של הפריטים משני צדי ה-deque הוא O(1) היעיל ביותר האפשרי (אם זה לא ברור נא לקרוא על big-O ביטוי ליעילות הקוד).

נייבא את deque ממודול collections:

from collections import deque

ניצור קלאס Queue שהדבר הראשון שהוא יעשה בכל פעם שניצור ממנו אובייקט הוא ליצור משתנה queue מ- collections.deque:

class Queue: 
  def __init__(self): 
    self.queue = deque()

המתודה enqueue() תשמש להוספת אלמנט לסוף התור. נוסיף את המתודה לקלאס:

from collections import deque 

class Queue: 
  def __init__(self): 
    self.queue = deque()

  def enqueue(self, item): 
    self.queue.append(item)
 • המתודה enqueue() מוסיפה פריט לסוף התור באמצעות המתודה append() של הקלאס deque.

 

המתודה dequeue תסיר אלמנט מראש התור. נוסיף גם אותה:

from collections import deque 

class Queue: 
  def __init__(self): 
    self.queue = deque()

  def enqueue(self, item): 
    self.queue.append(item)

  def dequeue(self): 
    return self.queue.popleft() 
 • המתודה dequeue() מסירה ומחזירה אלמנט מראש התור באמצעות popleft() .

נוסיף לקלאס 3 מתודות נוספות: is_empty() המחזירה ערך בוליאני True או False, peek() כדי להציץ באלמנט בראש התור מבלי להסיר אותו, size() המחזירה את מספר האלמנטים.

from collections import deque

class Queue:
  def __init__(self):
    self.queue = deque()

  def enqueue(self, item):
    self.queue.append(item)

  def dequeue(self):
    if not self.is_empty():
      return self.queue.popleft()
    else:
      return None

  def is_empty(self):
    return len(self.queue) == 0


  def peek(self):
    if not self.is_empty():
      return self.queue[0]
    else:
      return None

  def size(self):
    return len(self.queue)
 • המתודה is_empty() מחזירה True אם התור ריק, אחרת False.
 • המתודה peek() מחזירה את האלמנט בראש התור בלי להסיר אותו. אם התור ריק מחזירה 0.
 • המתודה size() מחזירה את אורך התור.

 

פתרון לסידור הלו"ז באמצעות queue

תיאור הבעיה: נתונה רשימת משימות שאתה צריך לסדר על פי מידת הדחיפות, כל אחת מהם מיוצגת בתוך טאפל הכולל 2 פריטי מידע:

(task_name, priority)
 • שם המשימה
 • מידת הדחיפות: "high" או "low"

עליך לסדר את המשימות על פי מידת הדחיפות שלהם. לצורך כך כתוב פונקציה: order_tasks(tasks) אשר מקבלת רשימה של משימות כקלט ומחזירה רשימה מסודרת של המשימות על פי מידת הדחיפות שלהם. הסדר צריך לקיים:

 • משימות בדחיפות גבוהה צריכות להקדים משימות בדחיפות נמוכה.
 • משימות שיש להם אותה דחיפות יכולות להופיע בכל סדר.

דוגמה לקלט ופלט:

Input: tasks = [("task1", "high"), ("task2", "low"), ("task3", "high"), ("task4", "low")] 
Output: [("task1", "high"), ("task3", "high"), ("task2", "low"), ("task4", "low")]

הפתרון נמצא בהמשך. לפני שאתה ממשיך לקרוא הלאה תנסה לפתור בעצמך.

הצעה לפתרון:

def order_tasks(tasks):
  """
  Order a list of tasks by priority.

  Args:
    tasks: A list of tasks, each of which is a tuple of (task_name, task_priority).

  Returns:
    A list of tasks in order of priority.
  """

  # Create two queues, one for high-priority tasks and one for low-priority tasks.
  hi_q = deque()
  lo_q = deque()

  # Iterate through the list of tasks and add each task to the appropriate queue.
  for task in tasks:
    _, task_priority = task
    if task_priority == "low":
      lo_q.append(task)
    else:
      hi_q.append(task)

  # Create a new list to store the ordered tasks.
  order = []

  # While there are still tasks in the high-priority queue, add them to the order list.
  while len(hi_q) > 0:
    order.append(hi_q.popleft())

  # While there are still tasks in the low-priority queue, add them to the order list.
  while len(lo_q) > 0:
    order.append(lo_q.popleft())

  # Return the ordered list of tasks.
  return order


# Create a list of tasks.
tasks = [("task1", "high"), ("task2", "low"), ("task3", "high"), ("task4", "low")]

# Order the tasks by priority.
res = order_tasks(tasks)

# Print the ordered tasks.
print(res)
 • הפונקציה order_tasks() מסדרת רשימה של מטלות על פי מידת הדחיפות שלהם.
 • הפונקציה מתחילה מיצירת שני תורים queues, אחד למשימות בדחיפות גבוהה והשנייה למשימות בדחיפות נמוכה.
 • הפונקציה עוברת בלולאה על רשימת המטלות ומוסיפה כל מטלה לתור המתאים על פי מידת דחיפותו.
 • לבסוף, הפונקציה ממזגת את שני התורים ומחזירה תוצאה שהיא הרשימה המסודרת של המטלות.
 • השימוש בקלאס deque ליצירת התורים מייעל את ביצועי הפונקציה.
 • הפונקציה מסוגלת לטפל אף במקרים בהם רשימת המטלות היא ריקה.

 

סיכום

במדריך זה הסברנו על queue (תור) שהוא מבנה נתונים יסודי בעולם המחשבים אשר מסדר את המידע על פי העיקרון של "ראשון נכנס - ראשון יוצא" FIFO. השימוש ב-queues נפוץ במגוון תרחישים כדוגמת ניהול ותזמון משימות כאשר חשוב לשמור על הסדר.

למדנו על הפעולות הבסיסיות של queues שהם: enqueue להוספת אלמנט לאחורי התור, ו-dequeue להסרת אלמנט מראש התור. כדי ליישם queue, השתמשנו בקלאס collections.dequeue המובנה של פייתון, המספק אופרציות enqueue ו-dequeue יעילות.

בנוסף, למדנו 2 בעיות שנותנות תחושה לגבי סוג הבעיות שניתן לפתור באמצעות queue.

מדריך זה מצייד אותך בידע כדי להתחיל במסע להבנה וליישום של queues בקוד שאתה כותב.

 

מדריכים נוספים בסדרה ללימוד פייתון

stacks, ערימות וחידות

אלגוריתם Selection Sort מיון בחירה

אלגוריתם חיפוש בינארי - מהבנה ליישום

 

לכל המדריכים בסדרה ללימוד פייתון

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

מתי הוקמה המדינה?

 

תמונת המגיב

יוראי בתאריך: 19.03.2024

השאלה השנייה לא נראית לי מתאימה לנושא

תמונת המגיב

יוסי בן הרוש בתאריך: 19.03.2024

אתה צודק. הסרתי.